by on October 12, 2019
نامه ای به دخترگلم؛ســـــلام عزیزدلم،بیمقدمه باتو میگویم عزیزم،دخترماهم برای کسی که برایت نمیجنگد طرفدار نباش ونجنگعزیزدلم چرا اشکهایت را هر روز پاک کنی؟کسی را که باعث گریه ات میشود پاک کندخترعزیزم به سوی کسی که ناز میکند دست نیاز دراز نکنبیاموز این تو هستی که باید ناز کنیدخترکم تو زیباترین هدیۀ خداوندذی برایِ خانوادمونهمیشه با این باور و اعتقاد قلبی زندگی کن،که تو زیباترینو ارزشمندترین هدیۀ خدائیباور ایمانی و یقین به مبداء ومعاد خودت را فراموش نکنشاید گریه یا خنده ات برای بعضی ها بی ارزش باشدام...
8 views 4 likes