by on February 10, 2020
🌿 انرژی زندگی 🌿 ســـلبام؛مهارت شاد زیستن ✔️ چه زمانی انسان شروع به پیر شدن می کند؟ 🌟زمانی که خاطره هایتان از آرزوهای تان پر رنگ تر می شود. شما شروع به پیر شدن می کنید! 🌟زمانی که عاقل می شوید و می پذیرید که نمی توانید شرایط را تغییر دهید. 🌟زمانی که گذشته تان شما را بیشتر به خودش مشغول می کند تا آینده. 🌟زمانی که ثبات و سکون را به تغییر و مسافرت ترجیح می دهید، بعضی ها تا آخر عمرشان پیــــــر نمی شوند. اصلا پیر شدن یک انتخاب است.
9 views 5 likes