by on November 4, 2019
من زندگی کردن را یاد گرفته ام ... برای یک زندگیِ خوب ، نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد ... وابستگی فقط درد داردوهرمان آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود ... آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود ... عزیـــ«زم وابسته که باشی ؛ محدود ، وکم کم محـــو می شوی ، از قطارِ موفقیت جا می مانی ... زندگی یعنی؛ بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند زندگی غصّه به دل دادن نیست وابستگی وهوس وغم خوردن نیست ... بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست ... در ای...
10 views 8 likes