by on November 4, 2019
من زندگی کردن را یاد گرفته ام ... برای یک زندگیِ خوب ، نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد ... وابستگی فقط درد داردوهرمان آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود ... آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود ... عزیـــ«زم وابسته که باشی ؛ محدود ، وکم کم محـــو می شوی ، از قطارِ موفقیت جا می مانی ... زندگی یعنی؛ بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند زندگی غصّه به دل دادن نیست وابستگی وهوس وغم خوردن نیست ... بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست ... در ای...
3 views 8 likes