by on August 12, 2019
از کوچه ی زیبای تو امروز گذشتمدیدم که همان عاشق معشوقه پرستمیک لحظه به یاد تو در آن کوچه نشستمدیدم که ز سر تا به قدم شوق و امیدمهر چند گل از خرمن عشق تو نچیدمآن شور جوانی نرود لحظه‌ای از یادای راحت جان و دل من خانه‌ات آبادبا یاد رخت این دل افسرده شود شادهرگز نشود مهر تو ای شوخ فراموشکی آتش عشق تو شود یکسره خاموشهر جا که نشستم سخن از عشق تو گفتمبا اشک جگر سوز، دل سخت تو سفتمخاک ره این کوچه به خار مژه رفتمدل می‌تپد از شوق که امروز کجاییشاید که دگر باره از این کوچه بیایی
15 views 2 likes