by on November 13, 2019
"سلام؛ عریزم،هوابس ناجوانمردانه ســـرد است و مــن تنهایــــم" وای خُــدایــا چــــه جملـــه ای،،تکراری ونوعی خسته کننده! پـــر از كلیشـــۀ... پـــر ازیکئنواختـــی... ...
13 views 6 likes