by on July 6, 2020
سلام یاران باصفا؛بــاید همه زندگیی بسازیم که از درون وجودمون حس خوبیها رو ایجاد کنه نه اینکه فقط از بیرون شیک وتمیز خوب به نظر بیآیَــــد عزیـــزان؛مـــابایـــد بـــرای رضایتخدا و دل خودمان زندگی کنیــم نه برای دیگران، مهم رضایتِ آفریدگارواطاعتِ از اوامراو،،،و شادمانی وسرور قلبی ورضایتمندی خودمــان است... ...
2 views 2 likes