by on October 13, 2019
………………..❤❤❤❤……………..ســـــــــلام،آرزویم ایـטּ استڪهـ بهــارے بشـــود روز و شبتڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش عشـــق,شادے و شعفو مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است؛چشم و دنیا و دلت...………………..❤❤❤❤……………..عزیزم،و من کنون از آن همه ماجرایِ عســــق؛فقط یک چیز یاد دارمو یک چیز از خاطرم نرفتهو آن هم علاقۀ شَــــدیدِ قلبیَـــم بـــه توست...┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄
18 views 4 likes