by on November 12, 2019
در غیاب تو گفتگوها دارم با تــــو،،،امـــا، در حضورت،که غرق عـــشق هستم،گفتگو با خویش دارم ،،،نمیدانم، چرا؟... اما نمی‌دانی،د چه قدرتی در سکوت نهفته است. پرخاشگری ،عصبانیّت معمولاً چیزی جز تظاهر نیست، تظاهری که با آن می‌خواهیم ضعف‌ مان را در برابر خود و جهان، پرده‌ پوشی کنیم. نیروی واقعی و پایدار‌، تنها در تحمل است. فقط ضُعفا هستند که بی‌صبر و خشن، واکنش نشان می‌دهند و با این رفتار،اُنس و وقارِ انســانی خود را به شروشور ضایع می‌کنند...
11 views 5 likes