by on February 10, 2020
بازیگرزندگی باشیم نه بازیچـــۀ آن یادمـــون باشد قبل ازپرواز دربیرون،،،در درون خودمون پرواز را تمرین کنیــم تاراه به خطاوبیراهه نرفته وپروازبیهدف نداشته باشیم ازیاد مبریــــم وقتی«چلچله ها»برایمــان آواز می خوانند فرصتی به «کلاغ » ندهیــم تا برای دلخودشی هم که شده قار قارکند
3 views 5 likes