by on July 4, 2020
مانیا خلق بالا(elevated)، گشاده(expansive)، یا تحریک پذیر(irritable)، شاه علامت دوره مانیاست. خلق بالا، خلقی است سرخوشانه(euphoric)، و اغلب مسری که گاه موجب می شود به بالینگر نامجرب، انتقال پیدا کند و آنرا انکار نماید. اگر کسی با بیمار حشر و نشر نداشته باشد، ممکن است پی به ماهیت نامعقول او نبرد، اما افرادی که بیمار را از نزدیک می شناسند، میفهمند که خلقش غیرطبیعی است. از علائم دیگر آن این است که خلق بیمار تحریک پذیر است. این حالت به خصوص زمانی پیدا می شود که زیاده خواهی ها و جاه طلبی های بیمار ...
4 views 2 likes