by on February 9, 2020
گاهی ما به غلط وارد رابطه می‌شویم و به اشتباهِ محض یا باهوی وهوسی زودگذربر روی انسان‌ها سرمایه گذاری عاطفی می‌کنیم، دست به انتخاب کسی می‌زنیم که نمی‌توانیم در کنارش "خودمان" با شخصیت مستقل خودمان باشیم. بزرگترین زخمی که انسان برداشته و درد آن را تجربه کرده زخم طرد شدن است. طردشدن به خاطر اینکه انسان خودش بوده زیرا گاهی وقتی خودت باشی زود طرد می‌شوی. این زخم بر تن هر انسانی هست و همه‌ی ما به نوعی این طرد شدن را تجربه کرده‌ایم. انسان در نتیجه این طردشدن، بخاطر اینکه مورد تأیید دیگران واقع شود، سع...
2 views 4 likes