by on January 17, 2020
محبوبِ قلبم؛برقص پیش از آن که پروانه ها خاطره گل های پیراهنت را برای شکوفه های پلاسیده تعریف کنند و حریر نازک دامنِ پُرمِهـــرت را دست هایِ ناپیدایِ زبر زندگی نخ کش کننـــد!
4 views 2 likes