by on October 16, 2019
ســــلام ای آقایون، باورکنید؛ زن اگر شیطنت نکنداگر برای گریه بـه آغوشت پناه نیاورداگر تمام حرفهایش را برای تـو نگویداگر حسادتش را از روی بزرگی عشقش نبینیاگر صدایش وبوی تنش دلت را نلرزاندکـه زن نیســــــتزن سراسر ناز اسـت و نیازو تـو مرد تـو اسطورۀ ی زندگی اش باش...پس مردِ مرد  باش صبور و مقاوم و محکم،تکیه گاهی امن...تـــا همیشــــۀ زندگی
6 views 3 likes