by on May 28, 2020
❤ 🍃🌸🍃🌸🌸🍃 گِــرفـت 🍃🌸🌸🍃 ❤ 🍃🌸❤ ماهــــی تو که فتنـــه‌ای نداری ز تو دست درمان ز که جــُویَـــم که دلم از تو بخست می طعنه زنی که بر جــــــگر آبت نیست گر بر جگرم نیست چه شد بر مژه هست. مرغ دل من چو تَــرک این دانه گرفت انصـــاف بده که نیک مردانه گرفت از دل چو بماند دلبَـــرش دست کشید از جان چو بجست پای جانانه گرفت. 🌸🌸🍃 مولانایِ جــان 🍃🌸🌸
3 views 2 likes