by on December 1, 2019
peace ιѕ wιтн мe only υnтιl yoυ are wιтн.. آرامـش تا وقتـي ❣ طُ ڪنارمي، ڪنـارمہ ........................................ درجمعِ باصفایِ خانواده؛ هر وقت همسرتون بهتون گفت : لباس كافي بپوش ،،،سرما نخوری خستهنباشیچرادیرکردی؟ببینم،ناهار خوردي؟ عزیزم،مواظب خودت باش شب زود برگردی خونه و.... تو در جوابش بگو: نازگلممنم عاشقونه دوست دارم ●๑❤๑●
6 views 2 likes
by on November 1, 2019
مُسـَــکّّـــن آغوشت را نه هلال احمر دارد نه کوچه هاى ناصر خسرو ونههیــچجایِدیــگر، این .. بدترین تجویز شَـــب هاى بیقــراریِ من است❤️ همان گوشه خالی دلِ پُر از مِهــرَت که هیچ کس پیدایش نمی کند، هیچ کس میـــدانم آن جا را برای من کنار گذاشــتــه ای❤️ ❤️من بی تو وقلب مهربون تو بیقرارم بیـــقـــرار...❤️ای جــــونــــم
10 views 2 likes