by on May 24, 2020
در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیریم که: نباید توقعی داشته باشیم مگر از خودمون. متوجه میشویم, بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد، متوجه میشویم روی بعضی هر چند صمیمی، اما نباید حساب کرد، میفهمیم بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت، و این اصلاً تلخ نیست، شکست نیست، آگاه شدن نام دارد.ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشیم، بله این آگاهی دردناک است… اما تلخ نیســـت هرگز
3 views 4 likes