by on September 20, 2019
سَــــلام،عزیـــزانم؛پــــاییز در راه است 🍂صدای قدمهایش را میشنویـــــد؟خدایـــا فقط اندکی از تابســـتون مــونده،،،اما با این همه شور و نشاط بچّه هاکیف و کفش و لباس مدسه و خش خش برگها،،، مهر پیداست،حتی در این دوران کمبود عاطفه ها وبی مهری هایِ زیــــادباز هم پاییـز زیباست!
4 views 3 likes