by on October 17, 2019
پاییز من سلام ، دلم را ندیده ای؟نزدیک تر بیا!!! تو چرا رنگ پریده ای؟!انگار مثل من رکب از عشق خورده اییا زعفران به صورت نازت کشیده ای؟اینجا بشین و تکیه بده بر سکوت منتوخسته ای و تازه از این در رسیده ایبگذار تا حکایت دل را بیان کنمشاید شبیه قصه ی ما را شنیده ایروزی مسافری که قطارش ترانه بودآمد سوار قافیه های سپیده ایچشمش عجیب وسوسه ی کودکانه داشتمانند تیله ای که از عابر خریده ایدر دست گرم او تب پروانه مانده بوددر پیله ای که از نخ آتش تنیده اییک جرعه شعرخواست که دل را صفا دهداز استکان لب زده دادم چ...
8 views 2 likes