by on February 23, 2020
﷽ « ســلام خانمهاوآقایون ،خیلی عزیــز وبزرگوار» •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•- ای بکــرترین برکه! هلا سوره ی صافی. پرهیـز کن از این همه تشویش اضافی. داغی بزن از بوسه به پیشانی سردم بدنام که هســـــتیم به اندازۀی کافــی تلخیـــــنه‌ی آمیختـــــه با هر سخنت را صد شکر؛ شِـکرپاش لبَــت کرده تلافی. با یافـــن چشـــــــــم تُـــو آرام گرفتـــــــم چون شاعر درمانده پس از کشف قوافی چندی‌ست که سردم شده دور از دم گرمت بر گَــــردنم از بوسِـــــه مگر شـــــال ببافی. •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
4 views 7 likes