by on February 24, 2020
بر بـــوم دل تنــگ خودم آه کشیدم در فکر تو بودم که رخ ماه کشـیدم. در حسرت دیدار تو ای ماه مجسم رنگی به تماشـــا زدم و آه کشـیدم پاکی تو را وقت تجســم به نگاهی با اشـــک وضُـو کردم آنگاه کشیدم. بااین نگرانی که توچشمی نخوری باز چشمان قشنگ تو به اکراه کشـــیدم . لبهای تو را میکشَـــم و میچشَــم انگار ای وای از آن لب که به این راه کشیدم. چون که خُـــدا یار و نگهــــدار تو باشَـــد بر ســــینه ی تو نقشی از الله کشــیدم . 🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃
3 views 1 like