by on December 1, 2019
سلام،واقعاًچه دوست داشتنی اند آدم هایی که خالی اند از عقده ها و صفت های عواطقِ منفی ،ازحسرت،حسادت،خشم،خودخواهی ونفرت... آدم هایی که حرف های پشت سرشان را می شنوند ، اما در نهایتِ آرامش و وقار ، سرشان را بالا می گیرند ، لبخند می زنند و راهِ خودشان را می روند . چون پذیرفته اند که آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه ، با یک نفر ، موافق باشند ، یا قرار نیست برای هر عقیده و نظری متوقف شد و به درستیِ همه چیز ، شک کرد ! آدم هایی که هربار نامردمان؛زمینشان می زنند ، اما بلند می شوند و مسیرشان را درست...
10 views 5 likes