by on December 9, 2019
سصـــلام،روزی از پیرمرد کتابفروشی پرسیدــآم؛مردم چرا کم کتاب میخونن پیرمرد ،لبخندی زد و گفت: کتاب یه آینه اســــت که درون شخص و بهش نشون میده عده ای میترس با چهره ی واقعیشون رو به رو بش اینا دوس دارن با اونچه که از زندگی و جامعه برای خودشون ساختن عمرشونو تموم کنن عده ای دیگه اسیر بتایی هستن که در ذهنشون توسط دیگران ساخته شده وَلی یا جرعت شکستن این بتا رو ندارن و یا پرستش دروغ و به حقیقت ترجی میدن بقیه مردم،از تغییر کردن خوششون نمیاد چون ،توان تغییر کردن و به خاطر داشتن...
4 views 5 likes