by on May 27, 2020
♡نصفِراه؛♡ ♡سلام گاهی تلاش جانانه مانند؛ با دویدن♡ ♡برای رســـیدن به کسی،♡ ♡نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت،♡ ♡پس با کسی بـاش و بمان،♡ ♡که احساساتی که بروز می دهد،ودوستت دارم هایی که می گوید،♡ ♡ صاف وصادقانه باشـــد،♡ ♡که حدِّاقلّ،نصف راه را به سمتت دویده باشد،..♡ ♡عزیزم مراقب هوسهایِ زود گذری که خودراعشق جامیزنند باش ♡
5 views 6 likes