ترکهای دل
16 members social
روزها ترکهای دلم را میشمارم و شبها برایشان لالایی می خوانم که شاید فردا که افتاب روز دیگر سرزد، از سوز سرمای تنهایی عمیقتر نشوند......
مهربان
abdolla abdollay
❣ khanumgol❣
+13