ترکهای دل
14 members social
روزها ترکهای دلم را میشمارم و شبها برایشان لالایی می خوانم که شاید فردا که افتاب روز دیگر سرزد، از سوز سرمای تنهایی عمیقتر نشوند......
abdolla abdollay
amir Bassir
behrouz
+11