Group Info
Publish Date: June 12, 2019
مرتضی جهانگیر
******************************************************* گروهی برای آشنایی با ماوراءالطبیعه و دانستنیها و راز و رمزهای ماورایی * خرافات زدایی_ترس زدایی_آشنایی با حقیقت و واقعیت در این گروه *******... View more
ماوراءالطبیعه
ماوراءالطبیعه
updated their profile photo.
Load More