سیدسبحان
November 30, 2019
7 views 6 plays
Download

Genres

Rap
💎پروانه💎
ای بدک نیست😊
1
1
November 30, 2019
سیدسبحان
همینکه هستی بستی رستی و زشتوکی برامون بسه
1
1
November 30, 2019
💎پروانه💎
میدونی ازموسیقی سردرمیارم وگرنه کلا نظرنمیدم.
1
1
November 30, 2019
سیدسبحان
بابا همه چی بلددددددددددددددد...میشه مختو بزنم با دبه ترشی؟؟
2
2
November 30, 2019
💎پروانه💎
سیدسبحان نگفتم همه چی بلدم،گفتم ازموسیقی سردرمیارم. مخ ندارم زدین به کاهدون😁
1
1
November 30, 2019
سیدسبحان
💎پروانه💎 خب واست بندری میزنم توام وسط خونتون قر کمر میای برا مامانت...اصن مخ برام مهم نیست خودت خوب بودی بهتر شدی؟؟
1
1
November 30, 2019