آےSムԋ£ℓسودا
May 21, 2020
8 views 5 plays
Download

Description

آےSムԋ£ℓسودا
رو سر بنه بالین تنها مرا رها کن

ترک منه خراب شبگرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

از من گریز تا تو هم در بلا نیافتی

بگزین ره سلامت ترک ره بال کن

بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد

ای سرد رو عاشق تو صبر کن وفا کن

رو سر بنه بالین تنها مرا رها کن

ترک منه خراب شبگرد مبت...View More
1
1
May 21, 2020
حمید رزمجو
عالی بود لایک
May 23, 2020