امیر بصیر
June 3, 2020
9 votes 7 views
لطفا یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید.
امیر بصیر
همه که اندروئید هستن... یعنی اول اپلیکیشن اندروئید واگذار بشه؟ هههه
1
1
June 3, 2020
مصطفا هادیان
اندروید اصلن چی هستش؟
1
1
June 4, 2020
امیر بصیر
ویندوز میدونی چیه؟
1
1
June 4, 2020
مصطفا هادیان
امیر بصیر windows ینی در و پنجره
June 5, 2020
مصطفا هادیان
ی ویندوز هم داریم که دکتر وین و بیصداس کدوم منظور شماست؟
June 5, 2020