رضا
June 6, 2020
8 votes 8 views
یاسـمین
همه شون خوب بودند
1
1
June 6, 2020
تلوزیون عامل عقب ماندگی از کار و زندگی و اهداف.. انسانهای بزرگ و موفق تلوزیون نداشتند و ندارند.. وقت ادم گرانبهاتر از اونه که پای تلوزیون ....
2
2
June 6, 2020
لیلا
من بچه مهندس وفقط نگاکردم که واقعا ضعیف بود میتونس اتفاقای بهتری بیفته
1
1
June 6, 2020