💞ســارا💞
December 22, 2018
6 votes 128 views
💎پروانه💎
گزینه متوسط نداشت پس اینجامیگم متوسط، یعنی یه کم خوب ویه کم بدگذشت
December 22, 2018
حافظ
شب یلدا گران شد هندوانه


گران شد پسته وانجیر ودانه


زدست غصه وجوش ونداری


شدم آخر به قبرستان روانه
1
1
December 22, 2018 Edited
مینو
ما هم همه خونه ی مادربزرگم جمع شده بودیم و حسابی خوش گذشت جای همگی خالی بود
1
1
December 22, 2018